Školní parlament

ZÁSTUPCI TŘÍD VE ŠKOLNÍM PARLAMENTU pro rok 2023/2024:

(v závorce náhradníci)

4.A – František Jílek (Tomáš Pecher)
4.B – Hana Lindová (Jan Velc)
5.A – Adéla Žárská (Ema Demeterová)
5.B – Michal Rutrle (Emma Zettlová)
6.A – Lukáš Bukera (Marek Mach)
6.B – Václav Růžička (Matěj Kenkuš))
7.A – Veronika Vymazalová (Matyáš Andresík)
7.B – Kateřina Kolitschová (Tadeáš Dutz)
8.A – Ondřej Štindl (Tomáš Severa)
8.B – Zuzana Lipavská (Viktorie Holíková)
9.A – Natálie Süssnerová (Lukáš Roflík)
9.B – Štěpán Demeter (Tereza Zhřívalová)

Schůzky ŠP - každý lichý týden - úterý 5.hodinu v malé tělocvičně.

Na naší škole pracuje ŠKOLNÍ PARLAMENT v úzké spolupráci s vedením školy a koordinátorem z řad vyučujících školní parlament. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy.
Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.
Snahou koordinátora je podpořit dovednosti žáků spojené s aktivitami parlamentu tak, aby nebyl pouze formální záležitostí, ale aby byli žáci vedeni k odpovědnosti za svou činnost.
Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům, je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami. Zároveň se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana.

Cílem je rozšířit myšlenku občanského vzdělávání na naší škole, ukázat dětem, jak přijímat odpovědnost a aktivně ovlivňovat své prostředí.

Stanovy školního parlamentu

1.    Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky a studenty na začátku školního roku.
2.    Svoji funkci zastávají v příslušném školním roce.
3.    V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků a studentů odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
4.    Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu /zvoleného zástupce/.
5.    Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky a studenty o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
6.    Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky a studenty závazná.
7.    ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
8.    Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí na řešení problémů školy.
9.    Žáci, studenti, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky i školních webových stránek.
10.    Členové ŠP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svých jednáním dobré jméno ŠP.

Kompetence ŠP
1.    Parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí;
2.    může podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení;
3.    při připomínkách týkajících se chodu školy ŠP neprodleně informuje vedení školy, ta připomínky projedná a zpětně informuje ŠP o závěrech a možnostech řešení;
4.    může se podílet na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči;
5.    může pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti.

Pravidla chování v parlamentu
1.    Jsme součástí jednoho týmu.
2.    Nebojíme se vyjadřovat své názory.
3.    Respektujeme názory všech i mladších spolužáků.
4.    Snažíme se řešit všechny školní problémy.
5.    Snažíme se o lepší atmosféru ve škole.
6.    Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.
7.    Předáváme spolužákům nezkreslené informace.

Cíle školního parlamentu:
1.    Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu.
2.    Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
3.    Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
4.    Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.
5.    Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy.
6.    Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
7.    Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt.
8.    Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.